Vzor plné moci pro uzavření smlouvy PRE

PLNÁ MOC

________________________________________________________________________
(jméno a příjmení/ obchodní firma)

r.č.(datum nar.)/IČ: _________________________________________________________

bytem/sídlem:         _________________________________________________________

dále jen zmocniteltímto zplnomocňuji _________________________________________________________
(jméno a příjmení/ obchodní firma)

r.č.(datum nar.)/IČ: _________________________________________________________


bytem/sídlem          _________________________________________________________aby mě zastupoval(a) při jednání s Pražskou energetikou a.s. ve věci podmínek dodávky elektřiny a uzavření (ukončení) smlouvy o dodávce elektřiny do odběrného místa na adrese:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

a činil(a) za mě všechny úkony s tím související.V ……………………………   dne …………………….                                                                                                       ……………………………...
                                                                                                                    zmocnitel                                                                                                       ……………………………...
                                 Zmocnění v plném rozsahu přijímám               zmocněnec

Copyright © 2024 - K & S SERVIS PRAHA, s.r.o.